Bắc Mỹ, USA

Bóng ma trong nhà hát ở Las Vegas

Cảm giác phù phiếm ở Venezia(*) làm tôi nhớ chuyến đi Vegas hai năm trước đó. Hai thành phố đều là những thiên đường du lịch, nơi nhân loại đổ… Continue Reading