Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Illustration, Illustration

Illustration | Xuân oán

Đánh cho chết cái hoàng oanh

Ai cho nó hót trên cành cây cao

Hót thời tan giấc chiêm bao

Chẳng cho hồn thiếp được vào Liêu Tây

(Xuân oán – Kim Xương Tự. Bản dịch tiếng Việt không rõ của ai)

IMG_6015a

Leave a Reply