Art school

Comic assignment | The worlds (1)

Đây là đề bài tôi nhận được: « The worlds – Em đang sống ở đâu và tôi đang sống ở đâu ? Mọi câu chuyện đều cần hình ảnh, vì… Continue Reading