Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Sketchbook

Lolita

“Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul.” – Vladimir Nabokov – Thực ra bức này tôi không vẽ Lolita. Nhân vật của tôi là một… Continue Reading