Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Illustration, Illustration

Inktober 2019 – Day 8

 

8 Frail

“Đi chợ” thời sinh viên.

 

Leave a Reply