Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Art school

Storytelling assignment | Catman

img076img077img078img079img080img081img082img083img084img085img086img087

1 Comment

  1. Bà Tám

    June 19, 2016 at 4:14 pm

    Haha. Dễ thương quá. Kết thúc thật là bất ngờ.

Leave a Reply